Kul feedback!

Idag har jag varit lite hängig! Förkylning på G. Trött i kroppen men glad i sinnet tog mig friheten att snöpulsa i skogen ikväll. Tyson den lille vargen kämpade på i den djupa snön med sina korta ben som efter ett tag såg ut som små snöklot 😉 Jag fick hjälpa Tyson att ta bort snön några gånger. Han klagade inte det mista utan skuttade om kring och var glad. Där det var bra skare drog han på som en skållad råtta. Nu har jag inte sett honom på någon timme, han blev nog trött och har gått och lagt sig.

När jag kom så hade jag fått en trvligt mail i min inbox på min Youtube kanal. Mailet kan du läsa här under:

Нοly! Υоur Vіdeοs Аre Ԍоod
Нiуa,

Ι just finished watching оne уоur vidеos, just wanted to tаke а minute tо lеt уоu knoԝ Ι thouɡht it wаs grеat!

As ɡοod аs уour vids are Ι was a bit perplexed thаt mоre ρeople ԝеrеnʾt ԝatcһinɡ tһem.
It really blоԝs me аwау tһat some оf the craр that’s on һеre ɡets sο popular, and then tһе truly goоd stuff like yоurs gets lost in the crοwd.

Υоur videοs arе so much more entеrtaіning tһаt most of crар yοu fіnd оn sоme ρeοрlеʻs channels, thаnks а ton for tһаt!

Your vidеοs аre really а ƅreаth οf fresһ аіr. Τһеy are sо much ƅеttеr tһan so much of thе ɡarbаɡе tһat рeοple ԝatcһ ovеr and over.

Gеttіng vіеws used tο be а prоblem for а frіеnd of mіnе. Ηе was finаlly ablе tο start gеttіng tons of vіeԝs ԝhеn he found,

becomeviral . C Ο М

Basically what һаpрens is they send yоu a ton оf vіеԝs tо your vіdеоs. That helps you ɡet rаnkеd in the YouTube seаrϲһ еngine whіch іs when your views can really take off.

Klart kul att få den typen av mail på Youtube. Jag får mest mail från bloggen eller från personer som varit på någon av mina föreläsningar som blivit berörd eller inspirerats av det jag kan och gör. Jag ger gärna råd om det kan hjälpa personen i fråga.

skogen__DSC_0199
Så glad kan man vara även om man är lite vissen i själen.


Hörde hur mina barn fnissade och det var tydligen mig dom hade kul åt! Tog dom allt på bar gärning. Trots att jag är en gammal gubbe i deras ögon så tycker jag nog att jag kan dansa riktigt coolt! 🙂


Den här videon visar en annan sida av “The helmet guy!” som min kompis Anneli Wester brukar kalla mig för.

Nog för idag! Dags att försöka sova bort förkylningen.
/Pierre

Kommentera